Szkolenia komercyjne – Zwierzętarnia

 

 

ORGANIZATOR SZKOLENIA:
Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wraz z Międzywydziałowym Zespołem ds. Dobrostanu Zwierząt.

NAZWA SZKOLENIA:
Pakiet  czterech szkoleń dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych
(zgodne z Rozporządzeniem MEiN z dnia 30 listopada 2022 (DZ.U. 2022 r. poz. 2576) w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych)

TERMIN SZKOLENIA:
Termin 17-21 kwietnia 2023
Rekrutacja trwa
Istnieje możliwość wyboru jednego tematu szkolenia

ZAKRES TEMATYCZNY:
Szkolenie będzie obejmować zakres tematyczny wymagany przy uzyskaniu uprawnień dla osób:

1.    odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzanie
2.    wykonujących procedury
3.    uczestniczących w wykonywaniu procedur
4.    uśmiercających zwierzęta wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania do celów naukowych lub edukacyjnych

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy ze zwierzętami doświadczalnymi, planowania i przeprowadzania doświadczeń, prowadzenia wymaganej dokumentacji oraz prawidłowego stosowania procedur.

ADRESACI SZKOLENIA:
1.    osoby posiadające wyższe wykształcenie
2.    studenci
3.    doktoranci

FORMA REALIZACJI SZKOLENIA:
Szkolenie składa się łącznie z 56 godzin dydaktycznych . Odbywa się w formie stacjonarnej  i on-line. Sale będą wyposażone w sprzęt dydaktyczny umożliwiający prowadzenie zajęć w formie ćwiczeń i warsztatów oraz prezentacji multimedialnych. Uczestnik szkolenia po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie tematów uzyska certyfikat ukończenia szkolenia, potwierdzający jego kwalifikacje w zakresie tematycznym szkolenia.

METODY SZKOLENIOWE:
W zasadniczej części szkolenie będzie miało formę wykładów. Podczas wykładów zaprezentowane zostaną studia przypadków z bogatego doświadczenia wykładowców. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, pokaz multimedialny oraz ćwiczenia praktyczne.
Dobór metod szkoleniowych jest zorientowany na efekt maksymalnego przyswojenia umiejętności teoretycznych umożliwiających zastosowanie w pracy zawodowej.

KADRA DYDTAKTYCZNA:
Wykładowcy posiadają wieloletnią praktyczną znajomość zagadnień merytorycznych omawianych na szkoleniu oraz doświadczenie w kształceniu.

WARUNKI ZALICZENIA SZKOLENIA, OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATU
Wymagana jest obecność na poziomie minimum 80% z zakresu tematów danego szkolenia. Weryfikacja obecności na szkoleniach stacjonarnych odbywa się na podstawie podpisu na liście obecności lub weryfikacji logowania na szkoleniach on-line (należy się logować podając imię i nazwisko) oraz zaliczenia egzaminu końcowego.
Warunkiem otrzymania Certyfikatu ukończenia szkolenia wydanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz zaświadczeń jest pozytywne zaliczenie egzaminu oraz wymagana ww. obecność.
ZAPISY
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) i przesłanie na adres:
szkolenia-ckp@umw.edu.pl
w temacie proszę wpisać: szkolenie ZW/IED/01/2023

Termin szkolenia zostanie przesłany na podany adres e-mail w formularzu zgłoszenia.
Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku niezebrania się odpowiednio licznej grupy uczestników.

Koszt szkolenia

Koszt szkolenia (4 tematy ) – 700 PLN

Temat 1 dla osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzanie – 400 PLN
Temat 2 dla osób wykonujących procedury- 350 PLN
Temat 3 dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur – 300 PLN
Temat 4 dla osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania do celów naukowych lub edukacyjnych – 250 PLN

Wpłaty prosimy wnosić dopiero po potwierdzeniu daty szkolenia w wyznaczonym terminie.
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
na rachunek: 87 1090 2402 0000 0001 5183 2644 w tytule przelewu podając imię i nazwisko uczestnika oraz kod szkolenia (ZW/IED/01/2023)
oraz przesłanie potwierdzenia dokonania płatności na maila szkolenia-ckp@umw.edu.pl

Po otrzymaniu płatności organizator nie później niż na 1 dzień przed szkoleniem wyśle pocztą elektroniczną do wszystkich uczestników szczegółowe informacje o szkoleniu, tj. dokładne miejsce szkolenia (w przypadku szkoleń stacjonarnych) lub link do spotkania on-line (w przypadku szkoleń internetowych) oraz szczegółowy program szkolenia.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu:
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Zespół ds. Szkoleniowo-Konferencyjnych
Małgorzata Tometczak
Tel: +48 71 784 19 89
e-mail: szkolenia-ckp@umw.edu.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA SZKOLEŃ.pdf

Załącznik nr 1
Formularz zgłoszeniowy.pdf