Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji m. in. szkoleń, seminariów, webinariów.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym uczestnika szkolenia jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, reprezentowany przez Rektora.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umw.edu.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji szkolenia i odpłatności za szkolenie (w tym wystawienia faktury VAT) oraz przekazywania Pani/Panu niezbędnych informacji dot. szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celach wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności: rachunkowych, sprawozdawczych i archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zgromadzone dane mogą być przetwarzane na potrzeby prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, na podany w formularzu adres e-mail, Centrum Kształcenia Podyplomowego będzie przesyłać informacje o podobnych wydarzeniach organizowanych przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
Wyrażoną zgodę można w każdej chwili wycofać wysyłając wiadomość e-mail na adres: szkolenia-ckp@umw.edu.pl

Odbiorcy danych osobowych

Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora, w szczególności dostawcom usług szkoleniowych i IT.

Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywał podane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji, w tym dot. obowiązków podtkowych.

Jeśli zrezygnuje Pani/Pan z otrzymywania drogą elektroniczną (na adres e-mail) informacji o kolejnych organizowanych szkolenia lub podobnych wydarzeniach, podany adres e-mail zostanie natychmiast usunięty z listy kontaktowej.

Informacja o przysługujących Pani/Panu prawach

W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo do wycofania wyrażonej zgody  w  dowolnym  momencie  bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe przetwarzane są przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.

Informacja, czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe i jakie są ewentualne konsekwencje odmowy podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu. Odmowa podania danych uniemożliwi Pani/Panu udział w szkoleniach.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającego na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.